Purchasable

PowerPoint 2016 – Дунд түвшин (INTPPTMN)


Description

Дунд түвшний хэрэглэгчдэд зориулсан PowerPoint 2016-д тавтай морилно уу.

Та энэ сургалтын явцад хэд хэдэн видео хичээлүүд дээр ажиллах болно. Бид таныг ажиллахад мөн практик туршлагатай болоход зориулан бүлэг бүрт загвар файлууд оруулсан байгаа.

Бүлэг 1: Тохируулга хийх ба нийцлийн Асуудлууд
Бүлэг 2: PowerPoint-ын Бүлгүүд
Бүлэг 3: Slide Master-ыг Ахисан Түвшинд Ашиглах
Бүлэг 4: Сэдвүүд
Бүлэг 5: Үлгэр загварууд
Бүлэг 6: Зураг Форматлах
Бүлэг 7: Графиктай ажиллах
Бүлэг 8: Автомат дүрс форматлах

Content
 • Бүлэг 1: Тохируулга хийх ба нийцлийн асуудлууд
 • Бүлэг 1: Тохируулга хийх ба нийцлийн асуудлууд
 • Бичлэг 1.1.1 – PowerPoint-ын тохиргоог өөрчлөх
 • Saving загвар файл татах
 • Видео 1.1.2 – Презентац хадгалах үеийн нийцлийн асуудлууд
 • Видео 1.1.3 – Презентац хадгалах үед ашиглаж болох бусад файлын төрлүүд
 • Видео 1.1.4 – Презентацыг үлгэр загвар болгон хадгалах
 • Видео 1.1.5 – Тохиргоотой загвар дээр шинээр Презентац эхлэх
 • Видео 1.1.6 Командын туузыг багасгах, сэргээх
 • БҮЛЭГ 2: PowerPoint-ийн бүлгүүд
 • Бүлэг 2: PowerPoint-ийн бүлгүүд
 • Sections 01 загвар файл татах
 • Видео 2.1.1 Бүлэг үүсгэх ба бүлгийн нэрийг өөрчлөх
 • Section 02 загвар файл татах
 • Видео 2.1.2 PowerPoint -н бүлгүүдийг хураах ба дэлгэх
 • Видео 2.1.3 Бүлгүүдийн байрыг солих
 • Видео2.1.4 Бүлэг болон слайд устгах
 • Бүлэг 3: Слайд мастерыг Ахисан Түвшинд Ашиглах
 • Бүлэг 3: Слайд мастерыг Ахисан Түвшинд Ашиглах
 • Видео 3.1.1 Слайд мастерыг оруулах
 • Editing a Slide Master загвар файл
 • Видео 3.1.2 Тохиргоотой слайд мастерыг засварлах
 • Using customised slide masters загвар файл
 • Видео 3.1.3 Тохиргоотой слайд мастер ашиглах
 • БҮЛЭГ 4: СЭДВҮҮД
 • Бүлэг 4: Сэдвүүд
 • Видео 4.1.1 Сэдвүүдийг хэрэглэх
 • Creating Themes загвар файл татах
 • 4.1.2 Сэдвийг өөрчлөх, шинэ сэдэв болгон хадгалах
 • 4.1.3 Сэдвийг үндсэн сэдэв болгон тохируулах
 • 4.1.4 Сэдвийг устгах
 • БҮЛЭГ 5: ЗАГВАРУУД
 • Бүлэг 5: Загварууд
 • Видео 5.1.1 - Хувийн PowerPoint загвар үүсгэх
 • Видео 5.1.2 - Хувийн загвараа засварлах
 • БҮЛЭГ 6: ЗУРАГ ФОРМАТЛАХ
 • Бүлэг 6: Зураг форматлах
 • Remove Background загвар файл татах
 • Видео 6.1.1 - Зурагтай арын фоныг устгах
 • Pictures - Color загвар файл татах
 • Видео 6.1.2 - Зураг будах
 • Pictures - Artistic Effects загвар файл татах
 • Видео 6.1.3 - Уран сайхны эффэкт
 • Pictures - Styles загвар файл татах
 • Видео 6.1.4 - Зургийн хэв загвар
 • Pictures - Brightness and contrast загвар файл татах
 • Видео 6.1.5 - Зургийн цайралт, тодруулалт
 • Pictures - Compressing загвар файл татах
 • Видео 6.1.6 - Зураг шахах
 • Pictures - Reset загвар файл татах
 • Видео 6.1.7 - Зургийг хуучин хэвэнд оруулах
 • SmartArt and Pictures загвар файл татах
 • Видео 6.1.8 - Смарт арт болон зургууд
 • БҮЛЭГ 7: ГРАФИК ХУВИРГАХ
 • Бүлэг 7: График хувиргах
 • Manipulating graphics 01 загвар файл татах
 • Видео 7.1.1 - Шугамыг харуулах
 • Видео 7.1.2 - Кординатын торын шугамыг харуулах
 • Видео 7.1.3 - Чиглүүлэгчийг харах
 • Distributing graphics horizontally загвар файл татах
 • Видео 7.1.4 - Слайд дээр графикийг хэвтээ байдлаар хуваарилах
 • Distributing graphics vertically загвар файл татах
 • Видео 7.1.5 - Слайд дээр графикийг босоо байдлаар хуваарилах
 • Cropping graphics загвар файл татах
 • Видео 7.1.6 - График кроплох (огтлох)
 • Pictures - Rescaling загвар файл татах
 • Видео 7.1.7 - Зургийн хэмжээг өөрчлөх
 • Converting Clip Art to AutoShapes загвар файл татах
 • Видео 7.1.8 - Clipart зургийг автомат дүрслүү хөрвүүлэх, засварлах
 • Saving as graphics загвар файл татах
 • Видео 7.1.9 - Графикийг зурган файл болгож хадгалах
 • Background graphics 01 загвар файл татах
 • Видео 7.1.10 - Нэг слайдад арын фон график оруулах
 • Background graphics 02 загвар файл татах
 • Видео 7.1.11 - Нэг слайдын арын фон графикийг нуух
 • Background graphics 03 загвар файл татах
 • Видео 7.1.12 - Хэд хэдэн слайдад арын фон график оруулах
 • Background graphics 04 загвар файл татах
 • Видео 7.1.13 - Хэд хэдэн слайдын арын фон графикийг нуух
 • Background graphics 05 загвар файл татах
 • Видео 7.1.14 - Бүх слайдад арын фон график оруулах
 • БҮЛЭГ 8: АВТОМАТ ДҮРС ФОРМАТЛАХ
 • Бүлэг 8: Автомат дүрс форматлах
 • AutoShape fill effects загвар файл татах
 • Видео 8.1.1 Автомат дүрс
 • AutoShape transparency загвар файл татах
 • Видео 8.1.5 - Автомат дүрсийн нэвт харагдах байдлыг тохируулах
 • AutoShape shape effects загвар файл татах
 • Видео 8.1.6 - Автомат дүрсийн хэлбэрийн эффэкт
 • AutoShape and the Format Painter загвар файл татах
 • Видео 8.1.7 - Автомат дүрсийн будгийг форматлах
 • AutoShape Defaults загвар файл татах
 • Видео 8.1.8 - Автомат дүрсийн өгөгдлүүд
Completion rules
 • All units must be completed